Psychologicka konzultacia s die a om

V poµskej akcii sa vyskytujú rôzne situácie. Niekedy niektoré z nich nás mô¾u zdrvova» alebo spôsobi», ¾e sa budeme zaobera» názormi. Nie sme zvyèajne objektívne v sebe, aby sme sa pozreli na na¹e vlastné problémy. A mô¾eme sa ocitnú» v prípade, v ktorom teraz nemô¾eme hovori» s krátkym a blízkym èlovekom, aby sme sa mohli s»a¾ova» alebo nie po¾iada» o radu.Nemáme problémy s na¹imi priateµmi - je jasné, ¾e ka¾dý z nás potrebuje pomoc, podporu alebo skutoènú cestu. V prípade na¹ich problémov stojí za to chodi» na psychológa, ktorý nám pomô¾e. Niekedy je dostatoèná jednorazová konzultácia na opätovné získanie pocitu pohody. Je v¹ak isté, ¾e ná¹ problém bude veµmi delikátny, zatiaµ èo ten bude musie» dlh¹ie pracova» na jeho vyrie¹enie. Potom nám psychológ mô¾e ponúknu» psychoterapiu, ktorá nás prinesie zlo¾itým okamihom ¾ivota a pomô¾e nám znovu získa» na¹u psychickú rovnováhu.Musíme odpoveda» na otázku - ako si vybra» psychologa?Na zaèiatku sa mô¾eme opýta» na¹ich µudí, ak niekoho dôverovali. Ak nenájdeme odborníka na velenie, mô¾eme úspe¹ne hµada» znalosti na internete. Existujú webové stránky, ktoré vedú po rebríèku lekárov v danom odvetví a umo¾òujú pacientom opusti» názory o konkrétnom ¹pecialistovi. Pravdepodobne nám pomô¾eme v súbore lekárov, ktorí splnia na¹e po¾iadavky.Malo by sa v¹ak pamäta» na to, ¾e sa nemô¾eme riadi» iba názormi iných µudí. Ako posledná mo¾nos» by ste mali by» vystavení va¹im subjektívnym pocitom na perfektnom mieste - v kríze chceme strávi» èas v ordinácii lekára a utráca» s ním svoje vlastné problémy a skúsenosti. Psychológ musí vzbudi» na¹e oèakávania - je tie¾ dobré, ¾e sa ¹pecializuje na záujem, s ktorým prichádzame. Niektorí lekári mô¾u ma» bohaté skúsenosti v urèitej oblasti, preto stojí za to venova» pozornos» kompetencii odborníka. Urèite nájdeme reklamy vo vy¹¹ie uvedených rebríèkoch alebo na nezávislých stránkach lekára.