Psychologicky vyznam farby

V súèasnosti je profesia psychológa veµmi dôle¾itá. Akonáhle bola náv¹teva psychológa pre nás veµmi trápna a táto skutoènos» bola chránená pred ostatnými. V súèasnosti si spoloènos» uvedomuje výhody psychológa. Poèet µudí, ktorí plánujú konzultova» s týmto ¹pecialistom, sa premieta do konkrétnej¹ieho poètu µudí. Av¹ak nie ka¾dý vie, èo robí psychológ. Nie je to tak dlho, kým je táto profesia v¾dy zmie¹aná s novými profesiami, preto¾e du¹evné zdravie µudí rie¹i mnoho ¹pecialistov, ako je psychiater alebo terapeut. Èo odli¹uje profesiu psychológa od týchto profesií?

Výkon tohto povolania pozostáva najmä z osôb, ktoré ponúkajú psychologické slu¾by, najmä psychologickú diagnostiku, posudzovanie a hodnotenie a poskytovanie psychologickej pomoci. Aby sa èlovek stal psychológom, mal by najprv získa» magisterský titul v psychológii, absolvova» stá¾ a by» psychológom Regionálnej komory psychológov.Psychológ je povolaním verejnej dôvery, ktoré od osoby, ktorá si túto profesiu uvedomuje, vy¾aduje profesionalitu, ale aj bezchybný charakter, ktorý bude ma» za následok naplnenie práce v súlade s my¹lienkami profesionálnej etiky. Psychológ je osoba, ktorá sa zameriava na poskytovanie pomoci a podporu µuïom, ktorí ju potrebujú v urèitom momente. Spoloènos» dôveruje µuïom, ktorí robia profesie verejnej dôvery. Preto by mali by» k dispozícii aj µudia, preto¾e je to len od nich, ¾e sú vystavení zdraviu a sú iní.Psychológ je stále povolaním, ktoré sa vyznaèuje vysokými vedomos»ami a kompetenciami, ako aj pôsobením v práci.My obyèajní be¾ní µudia èasto identifikujú psychiatrov s psychiatrom. ¥udia, ktorí túto profesiu vyu¾ívajú prakticky rovnako, ale pamätajú, ¾e majú úplne iné oblasti. Je tie¾ dobré vedie», ¾e psychiater neustále spolupracuje s psychológom, èo je evidentne príèinou zmätku týchto profesií verejnej dôvery rôznych µudí.