Regulacia podmienok skladovania potravin

Bezpeèné skladovanie potravín je výzvou. Z jednoduchého dôvodu je èasto relatívne plytvaný úèinkom mikróbov alebo rastom plesní. Bohu¾iaµ je èasto ochotné zabráni» a chladnièka, aj keï vedie k pou¾iteµnosti, sa mô¾e ukáza» ako nedostatoèná, najmä ak sa dosiahne skladovanie väè¹ej èasti potravy minimálne niekoµko dní.

Èo sa dá usporiada» do pozície, ak chceme udr¾a» potravu dlh¹iu dobu (konkrétne trvá urèitá doba od strán danej komodity? V ka¾dom z nich je potrebné zabezpeèi» podmienky, ktoré sú tak ïaleko ako anaeróbne, èo zabráni rastu mikroorganizmov a foriem. V súèasnej dobe je u¾itoèné balenie vákuovej fólie. Vzhµadom na skutoènos», ¾e bráni prístupu kyslíka k potravinám, ktoré sa v òom spotrebúvajú, významne predl¾uje èas jeho u¾itoènosti na spotrebu. Jeho vlastnosti dávajú u¾ívateµovi pohodlie v èase, nemusí sa v¾dy obáva», èi sa skladované jedlo nebude kazi», bude nielen vhodné a len na odstránenie.

Fólia má tie¾ novú výhodu - estetický vzhµad výsledkov vlo¾ených do nej. Umo¾òuje vám prezentova» pekne vyzerajúce jedlo pekne. Je mo¾né ho kombinova» s tovarmi ako sú telo a mäso, mlieko a mlieène výrobky, zelenina, ovocie alebo dokonca chlieb. To je veµa vysokého sortimentu, ktorý potvrdzuje pou¾iteµnos» vákuového obalového filmu.

Preto, keï máte veµké mno¾stvo potravín, èasto tých, ktoré rýchlo strácajú vhodnos» na jedlo, mali by ste urèite vyu¾i» tento film. Umo¾òuje bezpeèné skladovanie potravín, zatiaµ èo bude µahko lacné av priebehu ktorejkoµvek sekundy bude tvarova» na pou¾itie.