Rezanie zeleniny vo francuz tine

Rastlinný drviè nie je zariadenie, ktoré je povinné v ka¾dodennej kuchyni, ale je urèite veµmi ¾iaduce. V¹etci doma vie, ¾e je to naozaj únavné, aby ste zeleninu nakrájali po celý èas, najmä ak plánujete veµký ¹alát na rodinné stretnutie. V tomto prípade je obzvlá¹» vhodné pou¾i» drviè, ktorý vám pomô¾e pripravi» si jedlo nielen na ïal¹ie príle¾itosti, ale aj ka¾dý deò.

Drviè nie je mimoriadne dôle¾itým zariadením, nebude to zabera» celý stôl, dokonca aj µudia, ktorí sa nachádzajú v palácoch alebo bytových domoch, mô¾u úspe¹ne rozhodnú» o kúpe drvièa. Stroj odre¾e a nakrája zeleninu a ovocie, potom mô¾eme vyrobi» ovocný ¹alát pre rodinu bez únavy s urèitým krájaním na malé kúsky. Niektoré spoloènosti tie¾ poskytujú modely, ktoré nielen nakrájajú zeleninu, ale aj rozdrvia µad. Vzhµadom k tomu, ¾e nemáme rád by» s µadom drvenie, táto alternatíva bude pohodlné. Stojí za to investova» trochu viac peòazí do jednoduch¹ích príkladov, ktoré naru¹ujú nielen zeleninu a výrobky, ale aj napríklad orechy, ktoré mô¾u by» skvelým doplnkom v¹etkých ¹alátov. Niektoré drvièe majú viac funkcií na výrobu ¹»avy. To je veµmi dobré, preto¾e pravidelne opojené extrakty èerstvého lisovaného ovocia pozitívne ovplyvòujú zdravie a priná¹ajú dobrý, ¾iarivý vzhµad. V dne¹nej dobe, takzvané "zelené d¾úsy", prostriedky, ktoré spôsobujú zeleninu alebo zelené ovocie. Vytvárame lahodné kompozície s pou¾itím kapusty, hru¹iek, hrozna, kivi a dokonca celého zeleru. Drviè zo zmeny mô¾e urobi» ¹alát na veèeru s pou¾itím rajèiakov, uhoriek, pekinského alebo rímskyho ¹alátu a reïkovky. Okrem toho mô¾eme spôsobi» stlaèený mrkvový d¾ús (za predpokladu, ¾e máme taký solídny model brúska, preto¾e mrkva je ïaleko v pú¹ti a prístupnej¹ie príklady to nedoká¾u zvládnu». Zaujímavé je, ¾e e¹te mô¾eme mleté zemiaky na zemiaky.