Ruene voziky s dvoma kolesami

BagProject je internetový obchod, ktorý poskytuje úlo¾né vozíky, prepravné stoly, turistické ta¹ky, nákupné ta¹ky, batohy a kolesá. V¹etky polo¾ky, ktoré sú pohodlné na predaj, sú vyrobené z najzaujímavej¹ích surovín. Ich servis je jednoduchý a elegantný. Spoloènos» sa mô¾e zoznámi» s tímom kvalifikovaných odborníkov. Vïaka nim sú èlánky predávané oèarené kreativitou a veµkým komfortom pou¾ívania. Ponúkané vozíky, ta¹ky alebo stoly sa vyznaèujú vysokou spoµahlivos»ou. Pri objednávke nad 200 PLN je dodávka zdarma. Pri platbe bankovým prevodom je suma 12 PLN pri výbere 13 PLN. Akékoµvek námietky budú rie¹ené zamestnancami spoloènosti. Mô¾ete vola» od pondelka do piatku medzi 9 a 16. Spoloènos» má prehµadný vyhµadávací systém. Musíte zada» len typ materiálu. Obchod má napríklad na predaj tovarový vozík. Bezkonkurenèné nosenie veµkých my¹lienok vá¾iacich a¾ niekoµko desiatok kilogramov. Pou¾ívatelia ho vyu¾ívajú jednotliví pou¾ívatelia, cestujúci alebo podnikatelia. BagProject tie¾ ponúka pevné bazáre pre predaj materiálov na trhu. Mobilné, µahko zlo¾i», slú¾i» na dlhú dobu. Predaj vysokohodnotných cestovných kufrov s novou veµkos»ou, farbou alebo strihom. Pre tento úèel sú k dispozícii viacfarebné nákupné ta¹ky spolu s nákupnými vozíkmi. Veµký výber vzru¹ujúcich dizajnov a farieb. BagProject predáva a pevné rekreaèné batohy pre dlhé cesty. Sú tie¾ ideálne pre malé výlety do mesta. Internetový obchod zaruèuje individuálne pripojenie k spotrebiteµovi a vysokú profesionalitu.

Pozri skladací vozík