Servis pre zariadenia magneti a marelli

Pokladnièný servis je nevyhnutný nielen pri poruchách zariadení, ale aj pri povinnej kontrole registraèných pokladníc, a to e¹te v èase, keï zaèneme a dokonèujeme prevádzku. Spolu s predpokladom je jediná osoba, ktorá v prípade zlyhania registraènej pokladnice mô¾e ma» záujem o jej zmenu, mu¾om servisnej spoloènosti, ktorá sa kontroluje s príslu¹nými oprávneniami. Veµmi èasto sa nadobúdanie práv uskutoèòuje takto:

oprávnenia:- servisná spoloènos» sa obráti na predajcu pokladne z podnetu na zaèatie pomoci a ratifikáciu zmluvy o obchodnom zastúpení,- po získaní súhlasu nariadi najmenej dvom osobám certifikaèný výcvik, ktorý je ukonèený skú¹kou. Servisný technik získava v rámci ¹kolenia práva na v¹etky druhy fi¹kálnych zariadení, ktoré boli prijaté v zbierke výrobcu.- po vynikajúcom teste dostane servisný technik individuálny a èastý preukaz toto¾nosti s fotografickým preukazom a jeho peèa» pre pou¾itie peèatí na fi¹kálnom module. Na druhej strane výrobca zavádza servisného technika do zoznamu osôb, ktoré sú vhodné na vykonávanie záruèných a nezáruèných opráv, ako aj príslu¹ných technických prehliadok a svoje údaje prená¹a aj na daòový úrad.

HerbasnorexHerbasnorex. účinným prostriedkom chrápania

sviatokNároky sa vytvárajú na jeden rok a rozprávajú o známom type registraènej pokladnice - náklady nevedú servisného pracovníka k tomu, aby sa staral o v¹etky fi¹kálne zariadenia jedného výrobcu a aby sa zbavil rozhodnutí v niektorých modeloch.Servisný technik je zodpovedný za neustále zvy¹ovanie svojej kvalifikácie prostredníctvom úèasti v predajniach produktov, ka¾dý rok by sa mal tie¾ stretnú» s listom adresovaným výrobcovi, aby odlo¾il dátum platnosti kvót.Po¾iadavka zapísaná v zmluve predajcu je poskytnutie skladu náhradných dielov servisným pracovníkom, ako aj kontrolných a meracích prístrojov a zariadení. A slu¾ba je nútená dodáva» zákazníkom spotrebný materiál, ktorý vzniká od výrobcu.Autorizovaný servisný technik, ktorý nevykonáva slu¾by registraènej pokladnice vo firme do posledného vlastného, nie je vhodný na správu denníka a vy¾aduje si identifikaèné èíslo výrobcu. Servisný technik mô¾e pou¾íva» registraèné pokladne, ale len vtedy, ak je osobou jednotky, ktorá sa vz»ahuje na zmluvu o predaji výrobcu.