Slovnik jazykovych zruenosti

V súèasnej dobe je pre ¾eny, ktoré nevedia angliètinu, »a¾ké nielen nájs» si dobrú pozíciu, ale èasto dokonca aj v tesnej profesii a problémy s mnohými ïal¹ími problémami. Tie¾, posledný veµký vplyv sa stratil na uèenie sa angliètiny, teraz a nie toµko, èo musíte nauèi», len to viete, ako to urobi». Príklad?

Uèili jazykových ¹túdií, a teraz sa skladá, ktoré mô¾u ¹tudenti okam¾ite zo svojich posledných rokov vzdelávania na konci dobru, ¾e sa mô¾e µahko manipulova». Presne ako dielo inak preèo, a to najmä, je závislá na úrovni ¹kole, alebo viac ¹tudenta, keï som predpokladal znalos» anglického jazyka, ale to je teraz, ale jeho podnikanie. Èasto sa chcú vyslovi» materiál z cudzieho jazyka, ale angliètina je obzvlá¹» zaujímavá. Bez jeho súhlasu existuje uzatvorená metóda, napríklad pre èastú komunikáciu ¹tudentov a výlety, ako aj pre ¹tipendiá v zahranièí. V súèasnej dobe je posledný fragment tak neznalos» anglického mysle, a to len hor¹ie, preto¾e to vy¾aduje nízky ako nekvalifikovaní robotníci ako èa¹níci, s ohµadom na skutoènos», ¾e u dospelých centrách je veµa veµa cudzincov, u ktorých konieckoncov budete musie» nejako komunikova». Väè¹ina µudí, ktorí nepoznajú angliètinu, skôr alebo neskôr èelí nutnos» ukáza», prinajmen¹om rovnako, nie je to nie je tak pohodlné ako skupina, a to predov¹etkým preto, ¾e ak sa zru¹í kurz v angliètine alebo aj douèovanie, èasto musíte za to plati» veµa. Na¹»astie slang prítomný na konci populárnej vedomie, ¾e náklady sú hor¹ie ne¾ napríklad v úspech ru¹tina alebo francúz¹tina je µah¹ie nájs» uèiteµa. Pre nákladovo efektívne rie¹enie urèite ¾i» na poµskom schopnos» ruky - s predpismi, nahrávok, a tie¾ sledovanie filmov, tlaèovín bez uèiteµa a poèúva» anglické pesnièky alebo rozhlasových programov. Je oveµa jemnej¹ia a niekoµko efektívnych ako kurz.

Profesionálne preklady: