Spoloenos fortum

Ka¾dý podnikateµ v podstate záväzného úètovného zákona je povinný vies» evidenciu majetku spoloènosti. Takouto registráciou je registrácia dlhodobého majetku.

Aktíva znaèky sú: pôda, trvalé po¾ívanie pozemkov, domov a budov, strojov, vozidiel, nábytok aj ïal¹ie zariadenia, ktorých cena v èase ich nákupu presiahne vý¹ku tritisíc pä»sto príjemné a chce ¾i» v spoluvlastníctve alebo vo vlastníctve daòovníka alebo firmy. Povinnos» zapísa» majetok do registra hmotného majetku sa uskutoèní v máji, v ktorom bol nadobudnutý.

Záznamy o fixnom majetku mô¾u existova» v umelej výprave zakúpenej v pracovných tabuµkách, na tlaèených kartách s dobrými poèítaèovými krabicami, na ruène vyrobených kartách s »ahanými stolmi alebo v notebookoch bez príslu¹ných tabuliek, av¹ak záznamy musia poèíta» v¹etky údaje potrebné na registráciu. Podmienkou je vyplni» dokument pou¾itý v názve manuálne.

Majetok sa oceòuje na základe dokumentov, ktoré obsahujú poèiatoènú hodnotu zadali opatrenia. Tabuµka pre registráciu investièného majetku by malo by»: poradové èíslo, dátum zakúpenia a uvá¾livo pou¾i» údaje dokladu o nákupe, popis majetku, symbol Klasifikácia dlhodobého majetku, je cena pôvodná sadzba odpisov (v závislosti od odpracovaných rokov, vy¹¹ie odpisov aktualizované poèiatoèná hodnota, amortizáciu a dátum odvolania, spolu so základom pre jeho vytvorenie. Úspech predaja znamená zada» dátum predaja, ak je aktívum znièené, je potrebné zahrnú» do protokolu likvidáciu. So záväzným právom musí spoloènos» uchováva» v¹etky doklady potvrdzujúce nadobudnutie dlhodobého majetku.