Spoloenosti vyrabajuce na vyvoz

V týchto èasoch mô¾e by» riadenie podniku iba na poµskom trhu nedostatoèné. K takémuto záveru dospeli nielen majitelia veµkých spoloèností, ale aj drobní podnikatelia. A jediní odli¹ní sa sna¾ia roz¹íri» svoje cieµové skupiny nielen pre µudí z iných krajín, ale niekedy aj z iných kontinentov. Akonáhle najvýznamnej¹ou a najúspe¹nej¹ou akciou bolo vyrobi» produkt, ktorý by bol úspe¹ný pre ázijský trh, teraz je dobre vidie» export do Ruska. Preto si dnes ka¾dý podnikateµ uvedomuje, ¾e úloha tlmoèníka poèas stretnutí je mimoriadne dôle¾itá. Nikto, preto¾e nechce, aby majiteµ spoloènosti hovoril v¹etkými jazykmi klientov, ale ka¾dý oèakáva, ¾e bude prítomný dobrý prekladateµ, ktorý prelo¾í ka¾dé slovo, ktoré vypadlo z úst majiteµa.Samozrejmos»ou je, ¾e prezident je jazyková zruènos», alebo je to aj zamestnanec, ktorý pozná jazyk dodávateµa. Treba v¾dy pamäta» na to, ¾e preklady sú mimoriadne stresujúcou prácou, pre ktorú nie je vhodný ka¾dý, ani s najvhodnej¹ou jazykovou praxou. To dokazuje, ¾e práca tlmoèníka vykonávaného nekvalifikovaným pracovníkom, ktorý, ¾iaµ, nie je ¹pecialistom, je nová situácia jednoducho zdôraznená a nebude preklada» slovo, alebo zaène kokta», èo robí preklad nezrozumiteµným a my ako vlastník Spoloènos» vystaví zosmie¹òovanie dodávateµa alebo, na najni¾¹ej, nedostatok energie na prijatie spolupráce.No, uèenie sa jazyka nestaèí. Úlohou prekladateµa je stále schopnos» pozna» terminológiu spojenú s témou stretnutia. Okrem toho, profesionálni prekladatelia sú µudia s bezchybnou dikciou a dobre precvièenou krátkodobou pamä»ou, vïaka ktorej budú preklady z nich zrejmé u¾ívateµovi, hladké a presné. A keï je známe, najhor¹ia vec, ktorá sa pravdepodobne stane na stretnutiach s osobami, ktoré hovoria rôznymi jazykmi, je proces porozumenia medzi stranami a nará¾ky vyplývajúce z jazykovej bariéry.

Zdroj: Lingualab