Spolufinancovanie koleni zamestnancov 2015

Mäsové výrobky zahàòajú rôzne mäsové výrobky z rozdrveného materiálu, zatiaµ èo údené mäsové výrobky sú mäsové výrobky vyrobené z urèitého kusu vytvrdeného mäsa. Tento proces vytvrdzovania a technologického postupu sa poèíta s úèinkom soµanky alebo so zmesou na mäso. Úèelom tohto procesu je stanovi» farbu a vytvori» charakteristickú chu» a chu» mäsa. Veµkoobchodný predaj vytvrdeného mäsa vïaka vytvrdzovaniu predl¾uje trvanlivos» na¹ich výrobkov tým, ¾e bráni rastu zlých a drobných baktérií. Vïaka tomu mô¾u spotrebitelia trva» dlh¹ie, kým ochutnajú obµúbené mäsové výrobky, bez toho, aby sa obávajú predèasného spopolnenia, aj keï sú v chladnièke.

Jedným z najlacnej¹ích mäsových výrobkov, ktoré vydali veµkoobchodníci s údeným mäsom, je vynikajúca ¹unka, väè¹inou z bravèového pôvodu. ©unka sa získava z chrbtovej èasti o¹ípaných alebo diviakov, je to lahôdkový výrobok ponúkaný ako chladený alebo mrazený produkt s kostrou alebo bez kosti. Správna farba svalov v ¹unke by mala by» v úseku medzi svetlo ru¾ovou a¾ èervenou farbou, zatiaµ èo tuk mô¾e by» sfarbený na bielo s krémovou alebo ru¾ovou hladinou. Ïal¹ím typom klobásy, ktorá je medzi poµskými spotrebiteµmi najroz¹írenej¹ou, je klobása. No, klasické klobásy, tak¾e niè iné ako solené, mleté bravèové s pridaním korenia a lisované do celulózového puzdra alebo èreva.

Klimatické podmienky v na¹om svete viedli k poslednej, ¾e poµský saláma stanovená fajèenie miesto prirodzeného procesu su¹enia, zatiaµ èo v stredomorských krajinách s ni¾¹ou vlhkos»ou. Niekedy, veµkoobchodníci údeniny, ako sú definované v klobása produktu wêdliniarsko-lahôdok, ktoré mô¾u nielen bravèový, ale veµká zmes mäsa z iných zvierat na porá¾ku (napr. Hovädzie, bravèové, jahòacie, hydina, zajace, osol, alebo nutrie. Dôvodom pre takéto postupy sú ekonomické hµadiská, preto¾e bravèové bol pova¾ovaný za drahé suroviny, tak¾e jeho deficit bol doplnený rôznymi metódami mäsa. V súèasnom systéme udr¾ovaný poslednej chvíle na¾ive stereotyp vyhlasova», ¾e saláma sa vyrába z somárov mäso, párky vyrobené z nutrie, kabanos z konského mäsa, a párky v ro¾ku obsahova» hydinové mäso.