Stravovacie zariadenia

Svet sa µahko mení, mení sa aj stravovanie a gastronómia. Dnes je dobrým gastronomickým momentom veµké "laboratórium" kuchárov. S nábytkom a technológiou a spôsobom prípravy, skladovania alebo prepravy potravín vyrastajú po da¾di ako huby re¹taurácie, kaviarne, krèmy a men¹ie bary. Zaènime so svetskou potrebou riadu.

Dobré miesto je charakterizované vysokou triedou vybavenia, kde sa nachádza ¾ivot. Plány, alebo panvice rôznych veµkostí od nerezových ¹iel tento plán, tak¾e poïme rovno do mechanizovaných skupín tohto sveta. Pre spracovanie mäsa tak µahko pou¾ívané u nás, bude to urèite u¾itoèné pre hnetaèe, napríklad ¹pirály. Pre produkty, ktoré ponúkajú rôzne druhy jedál v úzkom menu, je potrebné pou¾i» automatické násypky (ktoré dnes „bavia“ tradièné domáce knedle Dôle¾itou súèas»ou kuchyne je sporák, existuje mnoho znaèiek týchto výrobkov, zvyèajne ich vidíme ako konvektívnu paru, alebo vybrané napríklad v cukrárni, len pre cukrovinky. Ak gastronómia vyvíja tlak na aukciu potravín, ktorá sa dodáva v meste, stojí za to investova» do termosiek a kontajnerov. Tu a výrobcovia sa pou¾ívajú v technológii, ide o to, ¾e materiál je ¾il, èo najµah¹í a zároveò dokonale udr¾iava teplo. By» na tému jedla, nenechajme prehliada» aspekt podávaných nápojov. Objekty s nimi spojené sú sifóny, sifónové náboje, rôzne súpravy uµahèujúce podávanie predmetov na konzumáciu, to znamená prítomných na zimu alebo na teplo. Z uhla do uhla je mo¾né poèu» rôzne skrine, stoly, stojany. Ka¾dý oceòovací priestor by mal by» taký nástroj z nehrdzavejúcej ocele, µahko udr¾iavateµný poriadok. Výsledok stojí za zmienku, ako sa stara» o hygienu miestnosti. Umývaèka riadu v súèasnosti nielen ¹etrí vodu, ale aj èas zamestnancov. V súèasnej dobe mô¾eme stretnú» dva modely tohto ¹tandardného vybavenia, a potom je umývaèka na sklo v tvare dosiek, a blízko neho umývaèka riadu na poháre, poháre, dlhé a okuliare.