Synonymum vodnej pary

Vodná para je ¹iroko pou¾ívaný hasiaci prostriedok. Zaèína len v obmedzených priestoroch s malou kubaturou. Pou¾itie pary na uhasenie na predpokladaných povrchoch neposkytuje po¾adované výsledky. Para je zlá praktická váha, zatiaµ èo v otvorenom priestore nedosiahne správnu hasiacu koncentráciu.

Pou¾itie vodných pár sa uvádza na miestach, ktorých objem nepresahuje 500-520 m3. Mali by to by» uzavreté miestnosti. Akékoµvek netesnosti zni¾ujú úèinnos» potlaèenia pary.Najèastej¹ie sú vodné pary spojené s hasiacimi po¾iarmi, ktoré mô¾u stá» v su¹iacich zariadeniach na drevo, v horµavých skladovacích dvoroch, na lodiach, pri èerpaní ropných produktov na miestach s vulkanizaènými kotlami alebo rektifikaènými ståpmi.Para, ako hasiaci prístroj, sa pravdepodobne kombinuje s po¾iarmi pevných telies, ktoré nereagujú s vodou za prísnych teplotných podmienok. Nakoniec nie je potrebné pou¾íva» vodnú paru na hasenie po¾iarov, ak by boli horµavé materiály v dôsledku kontaktu s parou znièené.Pou¾itie vodnej pary na hasenie po¾iarov zni¾uje koncentráciu kyslíka na takú úroveò, pri ktorej je spaµovací proces »a¾ký. Vodná para rozriedi horµavé alkoholy v oblasti spaµovania.Najúèinnej¹í a najhospodárnej¹í je po¾iar s nasýtenou parou, ktorá sa prená¹a pod tlakom od 6 do 8 atmosfér.Para ako metóda hasenia po¾iaru je mo¾né vykona» len na týchto miestach, v ktorých sú si istí, ¾e v nich nepracujú pracovníkov. Spätná väzba na ¹irokú tlakovú hasiacu paru mô¾e by» pre zdravie bolestivá a dokonca aj µudská.