Uetovnictvo jarocin

Hrdový valec má súèasný komplikovaný valec, ktorý existuje v rýchlo sa otváracom ventile. Príslu¹né tlakové fµa¹e obsahujú hasiacu látku, ktorá je pod stálym tlakom. Kon¹trukcia diskutovaného valca umo¾òuje rýchle zavedenie hasiacej látky do bytu chráneného zariadenia.

Valce Hrd sa primárne pou¾ívajú na protipo¾iarnu ochranu systémov v nebezpeèných situáciách, napríklad keï sú horµavé. Zahàòa okrem iného filtre, mie¹aèky, silá, cyklóny, granulátory a su¹ièky.Okrem toho mô¾u by» valce pou¾ité ako ochrana proti explózii prístrojov, potrubí, potrubí, nádr¾í, to sú miesta, kde sa nachádzajú prachy ST1-ST3 a alkoholy a hybridné zmesi. Takmer ka¾dé odvetvie priemyslu je prítomné.Jeden by mal ma», ¾e tieto zariadenia chcú by» presvedèený v certifikátoch, a to konkrétne je o systéme na potlaèenie výbuchu a hasiace bariéry. V prípade výbuchu ide o osvedèenie notifikovaného orgánu FSA: FSA 09 ATEX 1595X. Koniec koncov, úspechom hasiacej bariéry je osvedèenie notifikovaného orgánu èíslo FSA: FSA 09 ATEX 1596X.

Prípustný objem valca je pä» litrov. Valce chcú by» obsiahnuté v tesnej oceµovej membráne. Tieto valce nevytvárajú ¾iadne nebezpeèenstvo pri servisných prácach. Valce by sa mali aktivova» s minimálnym napätím 100 / 300V, aby sa zabránilo aktivácii náhodným napätím. V skutoènosti, hrd valce s oveµa väè¹ou veµkos»ou sú tie¾ vyrábané v proporcionálne vy¹¹om napätí.Typické valce sú prá¹kové. Zmes tohto prá¹ku po striekaní zni¾uje tlak výbuchu. Robí to neutralizáciou výbu¹nej atmosféry prachu.Tam, kde pou¾itie obyèajných prá¹kových flia¹ mô¾e prinies» väè¹ie straty ako výhody, podobné farmaceutickým kanceláriám, zariadeniam potravinárskeho priemyslu, sa pou¾ívajú hrdlá.Existujú aj hrd valce naplnené vodnou parou. Sú to voda s teplotou vy¹¹ou ako je bod varu. Para je urèená na potlaèenie výbuchu.Struène povedané, valce sú systémom na potlaèenie výbuchu. V celom systéme funguje hrdlo spolu s dekompresným systémom proti výbuchu a systémom izolácie výbuchu.