Umele oplodnenie o tom eo to je

Tú¾ba zalo¾i» rodinu sa èasto vytvára nielen s rozhodnutím o¾eni» sa, ale s my¹lienkou by» die»a»om alebo roz¹írením rodiny. Bohu¾iaµ, v silách prípadov z iných dôvodov, je to nezvyèajné a mali by ste zaèa» lieèbu alebo rozhodnú» o umelom oplodnení.

Existuje veµa dôvodov na výber in vitro metód párov. Mô¾e to by» napr. Ob¹trukcia vajíèkovodov, problémy s indukciou ovulácie u ¾eny alebo pomerne nízke parametre samèieho sperma. Niekedy tieto, napriek mnohým ¹túdiám, ukazujú, ¾e lekári nie sú v byte, aby uviedli príèinu neplodnosti a ten istý, aby zaviedli vhodné metódy lieèby. Keï nové metódy hnojenia zlyhajú, páry prijímajú najmä umelú insemináciu alebo tých, ktorí sa zaoberajú mimo ¾enského reprodukèného systému. Skladá sa v kombinácii laboratórnych podmienok s spermiou a vajíèkovým bunkám. So súèasným typom rie¹enia èasto majú heterosexuálne páry, ktoré napriek mnohým snahám nevedú k prirodzenému hnojeniu. Táto metóda e¹te stále vyvoláva veµa diskusií, len pre mnohé páry, ktoré chcú ma» potomky, je jediná cesta.

Stojí tie¾ za zmienku, ¾e pri urèovaní tejto formy sa musíte rozhodnú» alebo prija» zo spermie ná¹ho man¾ela alebo spermie darcu. Zdravie partnera èasto bráni tomu, aby bol tento poèet mo¾ný. Prvá náv¹teva lekára je spojená s konkrétnym lekárskym dotazníkom, obaja partneri sú zodpovední za jeho kontrolu. Ak sa lieèba uskutoènila skôr, mali by ste tie¾ poskytnú» kompletnú lekársku dokumentáciu. Lekár zvyèajne skúma ¾enu vïaka ultrazvuku a riadi celý rad ïal¹ích testov. A mu¾ chce ma» vy¹etrenie spermy, okrem toho, ¾e kúpi odporúèanie svojmu odborníkovi, napríklad urológovi. Ïal¹ia náv¹teva priná¹a hodnotenie výsledkov predchádzajúcich ¹túdií a výber konkrétnej metódy hnojenia. Èasto sú potrebné aj ïal¹ie potrebné testy, ako sú virologické testy, ktorým sú vystavení obaja partneri. Potom sa pripravuje príprava na hnojenie, èo je hormonálna stimulácia ¾eny. Ïal¹ím krokom je prevzatie spermií mu¾a a ¾enských vajeèných in¹titúcií. V laboratóriu ¹pecialisti kombinujú bunky so spermiami. V dôsledku toho embryá vedú k pou¾itiu vhodného katétra, ktorý sa aplikuje na skupinu ¾ien. Po pribli¾ne dvoch tý¾dòoch by ste ju mali zobra» na vy¹etrenie.