Uudsky dopyt po mase

Pojem mäso sa v¹eobecne pou¾íva v kulinárskom zmysle a je definíciou tkanivového konglomerátu, z ktorého je nevyhnutné svalové tkanivo získané z jatoèných alebo zverinových zvierat. Väè¹ina obyvateµov európskeho kontinentu pova¾uje mäso za nápoj z veµkých prvkov potravín, ktoré obohacujú dennú stravu o bielkoviny, a veµkoobchodníci s mäsom sú zodpovední za poskytovanie produktov ¾ivoèí¹neho pôvodu zákazníkom. & nbsp; Mäso ako zlo¾ka µudskej potravy je u¾ z prehistorických momentov, kedy by spotreba ¾ivoèí¹nych bielkovín bola úèinným prostriedkom na dodanie veµkého mno¾stva energie organizmu. Pravdepodobne sa stretol vstup do potravinového mäsa v èase zaµadnenia, keï bolo »a¾¹ie prija» rastlinnú stravu a jes» mäso sa stalo nápojom zo ¹tandardných prvkov pre¾itia.

Èinnos» veµkoobchodníkov s mäsom je niekedy bojkotovaná rôznymi vegetariánskymi hnutiami, ktoré µudia musia jes» mäsové výrobky na neetickú prácu v dôsledku zabíjania ¾ivých organizmov. Vznik vegetariánstva vznikol obracaním názorov na správne a zdravotné prejavy výroby potravín zalo¾ených na porá¾ke jatoèných zvierat a èasto zvierat produkovaných v podmienkach priemyselného poµnohospodárstva. Existencia vegetariánstva trochu ohrozuje existenciu veµkoobchodníkov s mäsom, preto¾e ide o podporu bezmäsitej stravy. No vegetariánstvo je rozhodnuté pre vedomé a úmyselné vylúèenie mäsa z èastej stravy, v tomto viac rýb a morských plodov.

Veganizmus má najradikálnej¹iu frakciu vegetariánstva, ktorá spoèíva v tom, ¾e sa vyhneme v¹etkým ¾ivoèí¹nym produktom alebo nielen mäsu, ale aj vajciam, mlieku a mlieènym výrobkom. Existuje teda úroveò bytia, ktorá súvisí s akýmikoµvek denominaènými charakteristikami, preto¾e vegetariánstvo sa vyvinulo v druhom tisícroèí pred na¹ím letopoètom. v oblasti indického subkontinentu, kde bol prísne nábo¾enský. Európski vegetariáni sa objavili len v ¹iestom storoèí pred na¹ím letopoètom a Pythagoreans sú pova¾ovaní za iniciátorov praktizovania bezmäsitej stravy ako neetické. Napriek mnohým príèinám prírody krásne a správne o vegetariánstve, stále skupina µudí jes» mäso z posledných z týchto dôvodov, èo v µadovej fáze. Skôr, ako sa pre zákazníkov uspokojivo pripravia náprotivky produktov ¾ivoèí¹nych bielkovín, spotreba mäsa bude aj naïalej ¹tandardom a veµkoobchodníci s mäsom budú aj naïalej dlhodobo vyu¾íva» veµké mno¾stvo zákazníkov.