Uzemnenie telies

Úlohou elektrostatického uzemnenia je zní¾i» riziko explózie horµavých látok na konci elektrostatickej iskry. Najèastej¹ie sa pou¾íva pri preprave a spracovaní horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie, ktoré vytvára inú formu. Najjednoduch¹ie a mierne komplikované modely sa akumulujú z uzemòovacej svorky az kábla. Vyvinutej¹ie a technologicky vyspelej¹ie sú vybavené ochranným plánom pre uzemnenie, vïaka ktorému je dovolené vydáva» alebo prepravova» výrobok, keï je pôda harmonicky prepojená.

Elektrostatické uzemnenie sa najèastej¹ie pou¾íva pri nakladaní alebo vykladaní ¾eleznièných cisterien, cestných cisterien, sudov, tzv. big-bagy alebo prvky procesných in¹talácií.

V dôsledku plnenia alebo vyprázdòovania nádr¾í s rôznym obsahom (napr. Nádoby s prá¹kami, granulami, kvapalinami sa mô¾u vytvori» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojom ich vzniku je pravdepodobne mie¹anie, èerpanie alebo rozpra¹ovanie horµavých látok. Elektrické náboje vznikajú kontaktom alebo separáciou jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude závisie» od elektrostatických vlastností povrchov, ktoré prichádzajú do vzájomného kontaktu. Na konci jednoduchého a rýchleho kontaktu so zemou alebo nenabitým objektom mô¾e by» vytvorený krátky prúdový impulz, ktorý bude viditeµný vo forme iskry.Nedostatok starostlivosti o výboj iskry mô¾e zapáli» zmes alkoholov a vzduchu, o èom svedèí výbuch alebo zlý výbuch. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu v dôsledku riadeného vypú¹»ania elektrostatických nábojov.