Vakuove balenie eo to je

Potravinárske výrobky sa èoraz viac skladujú v typických podmienkach, aby sa predå¾il èas ich nosenia a zároveò sa minimalizovalo riziko znehodnotenia pri kontakte so vzduchom, tj s vlastnými výrobkami. V súèasnosti sa vákuové balenie potravín stretáva nielen v podnikaní, ale aj v stravovacích zariadeniach, teda v ich bytoch. Vákuové balenie vám umo¾òuje skladova» potraviny vo vlastných podmienkach, dokonca aj niekoµko mesiacov.

Èo je vákuové balenie potravín? Pre tento predmet sú urèené ¹peciálne typy plastových vriec alebo plastových nádob, v ktorých sú upevnené potravinové výrobky. Potom sa odoberie zo samostatných zariadení z nádoby alebo vrecka, vzduch sa odtiahne a plastová nádoba alebo vrecko je vysoké, tesne uzavreté (plastové vrecko je a zvárané. V domácnosti sa vákuum nasáva pomocou ¹peciálneho ruèného èerpadla.

Ako vyzerá vákuové balenie potravín? Urèite sa tým predl¾uje doba skladovania rôznych potravinárskych výrobkov. Vo vákuových mraznièkách je mo¾né vákuovo uzatvorené mäso zlo¾i» na 26 mesiacov, výrazne sa zvy¹uje aj trvanlivos» mäsa v chladnièke alebo sypké produkty uchovávané pri izbovej teplote. Vákuové nádoby chránia potraviny pred úèinkami vzduchu, ale zároveò sú to huby alebo mikroorganizmy, ktoré èasto spôsobujú kazenie potravín. Vákuové uzavreté výrobky si zachovávajú v¹etku chu» a arómu, prièom si zachovávajú svoju ¹truktúru.

V súkromných interiéroch sa nachádzajú aj ¹peciálne vákuovo uzavreté nádoby na skladovanie konzerv a ¹peciálne zástrèky na vákuové utesnenie flia¹. Vïaka zátky po otvorení vína mô¾e by» pravdepodobne nosia nie 2 dni, a 20 - 25 dní. Korok chráni víno pred oxidáciou a to isté víno zachováva v¹etku chu» a vôòu.

Okrem potravín vo vákuových nádobách mô¾e by» aj nadmerne uskladnené obleèenie, ktoré zaberá málo miesta vïaka pou¾itiu vákua na balenie.