Vlasy 43 cm

Moja neter je veµmi potrebná na vlasy, mô¾ete ju zdvihnú» niekoµko dní a napi» si vlasy. Zároveò je riadne zapojená, ¾e keï to potrebujem v¹etko nádherne, mô¾em zariadi» jeden penis asi tak desa»krát, na istý èas pripravi» vlasové doplnky pre ne alebo vlo¾i» vlasové klipy. Miluje ¹kolskú produkciu a pripravuje sa na òu. Jej nové vytvorenie Kráµovnej zlomyseµnosti je v¹ak zábava a ja by som rád perfektný úèes a obleèenie. Na zaèiatku ma matka zaplila niekoµkými prekliatymi prútikmi, ktoré boli umiestnené v nich. Neskôr, toto krásne dievèatko povedalo nie, nie a e¹te raz nie. V kuèeravých vlasoch budem vyzera» skôr ... a zaèalo. ©tyridsa»pä» minút filmovania a plánovania. Vyzerala krásne ako veµká kráµovná. A keï sa hostia s princeznami rýchlo zmenili myseµ. Neznamená to, ¾e od zaèiatku výroby uplynulo viac ako dve hodiny. Neoèakávane ... úplne zmenila koncept a vo svojom prejave neznelo skoro niè ako "Nieeee, nemám rád, preto¾e ja nespomínam na kráµovnú, nanajvý¹ ¾enu svojej panny." Po¾iadala si o nový úèes, vlasy sa zastrèili na strane plnej koky. Preto¾e, samozrejme, ako u¾ predtým vytvorila, teraz pre¾ívame modriny jej vlasov, èo nám s nami vyhovovalo. Jej matka, na druhej strane, bola celá za pár okamihov.

Tu mô¾eme nájs» vlasy