Vlasy 7 0

Môj bratranec si veµmi potrebuje vlasy, mô¾ete ju hodi» na hodiny a vyèisti» ju a urobi» ju. Ona je skutoène zapojená do tohto, ¾e chcú, aby v¹etko vyzeralo nádherne, mô¾e zariadi» ¹múhu ¹es»krát, uvedenie na zariadeniach na vlasy v¾dy a to, alebo sa to zasekne. Má rád, ¾e ¹kola hrá najviac a pohybuje sa k nim. Jej posledná úloha princezná Joker je tie¾ originálna a vy¾aduje dokonalý úèes a obleèenie. Pri kontakte ma matka zaplila niekoµkými stu¾kami, ktoré boli v nich namontované. Neskôr, toto oèarujúce dievèa povedalo nie, nie, a nie raz. Budem vyzerat skôr na miestach ... a zaèalo. ©tyridsa»pä» minút pretaktovania tie¾ ich modelovanie. Vyzerala krásne ako princezná. Iba vtedy, keï sa to stalo s aristokratmi, zmenila si svoju myseµ veµmi rýchlo. V súèasnej dobe neposudzujeme, ¾e od zaèiatku prípravy na predstavenie bolo viac ako dve hodiny. Zrazu ... úplne zmenila koncept a vo svojom jazyku to bolo dlho, toµko "nie, ja jednoducho nechcem, ja pripomínam niè o aristokratovi, ktorý je veµmi jej". Po¾iadala o nový úèes, jej vlasy boli nakrájané na stranu voµnej koky. Keï¾e, ako som napísal predtým, máme teraz skúsenosti s jej vlasmi, tentoraz to ¹lo veµmi hladko. Jej matka z nejakej strany mòa bola nová a za niekoµko minút.

Najlep¹ie vlasy pre dievèatá