Vlasy na pleciach

Moja neter sa ráda pobaví s vlasmi, v¾dy si ju mô¾ete zahra», vyèesa» a vytvori» ju. Je to len absorbované, ¾e chcú, aby to vyzeralo perfektne, jeden mô¾e zlep¹i» jeden vrkoè pä»krát, tak¾e vlasy luky pre ne v¾dy, alebo upevnenie ich spony. Vy¾aduje ¹kolské hry a vytvára ich. Jej tvorba, princezná Joker, je tie¾ originálna a ja by som chcel perfektný úèes a ¹aty. Na zaèiatku moja matka vytrhla niekoµko prasiatok s lukom pripevnených k nim. Po chvíli táto oèarujúce dievèatko povedalo nie, nie, a niè viac. Budem vyzerat skôr na miestach ... a zaèalo. Polhodina riadenia a ich práca. Vyzerala skvele ako skutoèná kráµovná. Keï v¹ak hostia s rozmaznanými dievèatami pomerne rýchlo zmenili názor. Nie je zdieµanie takmer dve hodiny od zaèiatku predstavenia. Neoèakávane ... úplne zmenila víziu, zatiaµ èo vo svojom prejave to znelo o nieèo viac "nie, ja sa mi to nepáèi, preto¾e si nepamätám princeznú, ktorá je jej podriadená". Opýtala sa nového úèesu a naèúvala vlasy naplnenej kokou. Na svadbe, ako u¾ bolo povedané, teraz máme zruènos» pripnú» jej vlasy, a tak to i¹lo veµmi rýchlo. Jej matka bola na jednej strane na druhej strane a za pár minút plná.

Èo odporúèate vlasy?