Vybu ny plynovy zon

Výbuch sa mô¾e vyskytnú» aspoò vo výbu¹nej sfére, t.j. obsahujúcom plyny, výpary alebo prach. A to je zvyèajne prípad chemických záujmov, nádr¾í, rafinérií, elektrární, lakovní, chemických závodov, cementárskych závodov a mnoho ïal¹ích, kde sa dostanú pra¹né alebo prá¹kové výrobky.

Preto¾e v mnohých krajinách Európskej únie u¾ mnoho rokov boli bezpeènostné predpisy znaène rozdelené, boli tie¾ veµkou preká¾kou pri výmene tovaru, bolo rozhodnuté ich zosúladenie a zavádzanie takzvaných zariadení v ohrozených zónach. Oznaèenia ATEX.

poradie tabliet na svalovú hmotuNajlepšie prípravy na budovanie svalovej hmoty

Aké sú znaèky ATEX?Tento termín zahàòa podrobné po¾iadavky známe v právnom akte Európskej únie, ktoré musia spåòa» v¹etky produkty urèené na kombináciu v oblastiach ohrozených výbuchom. Po¾iadavky, ktoré tieto princípy chápu nemô¾u by» regulované interne v jednom èlenskom ¹táte EÚ, ale nemô¾u by» odli¹né od pravidiel EÚ, nemô¾u zhor¹i» po¾iadavky.Ka¾dé zariadenie na výrobu v potenciálne výbu¹nom prostredí musí ma» dobrú známku s nariadením zavedeným smernicou. Tieto znaèky spôsobujú sériu symbolov definujúcich rôzne parametre potrebné pre tieto zariadenia. A tak:Umiestnením oznaèenia CE na materiál výrobca vyhlasuje, ¾e tento výrobok spåòa základné po¾iadavky smernice.Priestory, v ktorých existuje riziko výbuchu, boli rozdelené do nebezpeèných zón. Oznaèenie nebezpeènej zóny tie¾ informuje o type ohrozenia, ak je jeho vý¹ka:- zóna plynov, kvapalín a ich pár bola oznaèená písmenom G- zóna horµavého prachu - písmeno D.Potom sa zariadenia odolné voèi výbuchu rozdelili do dvoch skupín:- ¹kola A potom pokrmy uvedené do prevádzky v baniach,- skupina II je jedlo, ktoré sa podáva veciam na priestore v miestnostiach ohrozených výbuchom plynov, kvapalín alebo prachu.Nasledujúca klasifikácia urèuje stupeò tesnosti puzdra nástroja a sily na odlievanie.Výsledkom je jednoznaèná teplotná trieda, t.j. maximálna povrchová teplota, pri ktorej mô¾e zariadenie pracova».Aké sú výhody pou¾itia znaèky ATEX:- zabezpeèenie bezpeènosti v priemyselných záujmoch,- obmedzenie hospodárskych strát z mo¾ných hrozieb alebo zlyhaní,- obmedzenie prestojov v kusoch,- zabezpeèenie po¾adovanej kvality zariadení.