Vystrelenie po iarov hra jeje

V prípade po¾iaru je najdôle¾itej¹ia neèakaná a úèinná reakcia, ktorá minimalizuje mo¾né straty. Niekedy mô¾e dokonca prispie» k záchrane µudského ¾ivota. Aby táto odpoveï bola v¾dy dobrá, èlovek by mal vedie», aký ¹týl vytvori» a èo hµada». V opaènom prípade zaèneme hasenie v uzavretej miestnosti av ¹irokom priestore, v prvom prípade je potrebné pripomenú», ¾e ná¹ priestor pre manévrovanie je závislý, v porovnaní s tým posledným nemô¾eme pou¾i» v¹etky prípravky. Najúèinnej¹ím nápojom sú voµné pochybnosti o vodnej pare, ktorých lieèba vraj vedie k neutralizácii hrozby v rýchlom systéme.

Urèite nie je para na hasenie po¾iaru vhodná pre otvorené priestory, kde nedostane správnu koncentráciu, vïaka ktorej je mo¾né uhasi» po¾iar. V stredne veµkých budovách je v¹ak veµmi u¾itoèná. To je tie¾ obyèajne pridelené na lodiach, v miestnostiach, kde sa pou¾ívajú alkoholy alebo sopeèné kotly, kde je ochrana vody zlá. Základným pôsobením pary, ktorá pomáha eliminova» oheò, je neutralizova» kyslík, bez ktorého plameò nebude trva». Jeho mimoriadnou èrtou je skutoènos», ¾e tento efekt je výnimoène rýchly, vïaka èomu sa po¾iar nedoká¾e dostatoène ¹íri». To je potom veµmi dôle¾ité, preto¾e v pozícii, keï sa po¾iar zvý¹i na ka¾dý dom, nemô¾e by» uhasený tým istým párom. Odporúèa sa, aby hasièský zbor pôsobil veµmi ïaleko, èo je posledný, ¾e straty spôsobené po¾iarom budú neuveriteµne vysoké.