Youtube slicer

Zariadenie & nbsp; bizerba gsp-v, tak¾e niè iného ako prístroj na manuálne gravitaèné gravírovanie, ktorý zostal v súèasnej funkènosti. Ako to naznaèuje jediný názov, polo¾ka sa pou¾íva predov¹etkým na rezanie studeného mäsa a syra. Je vybavená jednodielnou dorazovou doskou.

Vivese Senso Duo Oil

Táto doska má tie¾ drená¾ny kanál a zvý¹enú hranu stola. V dôsledku toho na tekutine nie sú kvapky kvapaliny a udr¾iavajú sa èistoty a poriadok na pracovisku spolu s normami bezpeènosti a ochrany zdravia. Ostros» mo¾no umýva» v umývaèke riadu bez problémov. Tento krájaè ide na krájanie nielen u¾ uvedených syrov a mäsa, ale aj telo v »a¾kých dávkach. Zvý¹ené nohy umo¾òujú jednoduché èistenie oblastí, ktoré sa nachádzajú pod krájacím zariadením. Presné rezanie je zabezpeèené pomocou vhodného gombíka nastavenia hrúbky. Predstavuje ¹ancu na rezanie kusov veµkosti 0 a¾ 3 milimetre. Priemer no¾a je 330 milimetrov. Po¾adované napájanie je 230 V. Po¾adovaná håbka stola je 70 cm od steny.Krájaè bizerba gsp-v je veµmi dobrý pri manipulácii, pri profylaxii a pri èistení. Diskutovaný typ krájaèa bude úspe¹ne pou¾itý v malých a stredných obchodných zariadeniach, obchodoch s potravinami a mäsom, zatiaµ èo v gastronómii. Predstavuje oveµa men¹í dopyt po elektrickej energii ako iné rezáky viditeµné na námestí. Pohotovostný príkaz nevyu¾íva energiu a puzdro je z eloxovaného hliníka.Krájaè je moderné zariadenie. Má dobrý povrch bez okrajov, bez rohov. Je prakticky neznièiteµný. Komponenty krájaèa sú pri demontá¾i veµmi populárne. Krájaè sám sa vyznaèuje vysokou bezpeènos»ou a komfortom práce.