Zakaznicky servis enea poznan

Ak ste majiteµom akéhokoµvek zariadenia alebo stravovacieho zariadenia, viete veµmi dobre, ¾e rýchlos» typovej slu¾by je jednou z najdôle¾itej¹ích výziev, ktorú chcete splni». Pravdepodobne ste v¹ak nikdy nehádali, ¾e dôle¾itou my¹lienkou tohto atribútu je nielen rýchlos» prípravy objednávky, ale aj samotné zavedenie poriadku do ¹týlu a vysporiadania vo fi¹kálnej mene.

Ak va¹e priestory sú vybavené ¹tandardnými alebo niekoµkými pokroèilými alebo zastaralými pokladnièkami, tento prvok výrazne predl¾uje dobu poskytovania slu¾ieb zákazníkom, èo presne to potrebuje na to, aby ste ho splnili, a jeho nevýhodu so slu¾bami, ktoré ponúkate!Na svadbe je e¹te viac vybavenia a stravovací priemysel mô¾e vyu¾íva» stále viac technologicky vyspelých rie¹ení, ktoré priamo zasahujú do hodnoty ponúkaných slu¾ieb! Samozrejme, s prácou, ktorá je na konci zlep¹ovania kvality stravovacích slu¾ieb, pomáhame. Sme schopní ponúknu» Vám najrozvinutej¹ie èa¹níkové a barmanské produkty - program Gastro Pos Demo.Jeho vyu¾itie je nielen veµmi intuitívne, stále sa podobá aktivite na starých fi¹kálnych pokladniach, tak¾e zamestnanci nebudú ma» ¾iadne problémy s adaptáciou na moderné rie¹enia! Okrem toho sa celý plán zúèastòuje na dotykovom systéme, ktorý poskytuje pokoj a èo je najdôle¾itej¹ie, veµmi veµký výber objednávok. Identifikácia èa¹níka je tie¾ charakterizovaná výrazným technologickým pokrokom a jednoduchým pou¾ívaním, preto¾e nastáva zadaním kódu, ktorý je pre konkrétnu osobu vhodný, alebo dokonca jednoduch¹ie pomocou ¹peciálnej magnetickej karty.Program Gastro Pos & nbsp; je urèite "musí ma»", ak chce by» prítomný na poslednej úrovni globálnej pou¾ívateµskej slu¾by! Gastro Pos je braný a re¹pektovaný v mnohých veµkých re¹tauráciách a drahých baroch! U¾ neváhajte a nechajte svoje priestory na vy¹¹ej úrovni!