Zasady starostlivosti o vlasy a nechty

Moja sestra miluje hranie s vlasmi, mô¾e¹ ju niekoµko dní pohladi» a tie¾ ich napísa». Zároveò sa zaväzuje, ¾e chce v¹etko vyzera» nádherne, mô¾e urobi» jeden vrkoè pä»krát, aby vlasy príslu¹enstvo na ne zaka¾dým, alebo kolíky na ne. Miluje ¹kolské produkcie a zameriava sa na ne. Jej nová úloha Princess Joker je tie¾ originálna a potrebovala perfektný úèes a obleèenie. Na prvom mieste, moja mama uviazala svoje malé vrkôèiky s luky, ktoré boli k nim pripojené. Potom tá krásna dievèina povedala nie, nie, a nie raz. Budem kraj¹ie v izbách .... a to zaèalo. Pol hodiny natáèania a modelovania. Vyzerala krásne ako dobrá princezná. A keï zostala s princeznami, rýchlo si to rozmyslela. Nie na poslednú, je to menej ako dve hodiny od zaèiatku show. Neèakane ... úplne zmenil my¹lienku, a vo svojom prejave to bolo skoro ako "nieeee, nechcem to robi», nepamätám si niè ako princezná, ktorá jej priná¹a veµa". Vyna¹la nový úèes, naskladané vlasy vo voµnej kokovej ¹truktúre. Na svadbe, samozrejme, ako u¾ predtým povedala, máme teraz schopnos» upevni» si vlasy a posledná tie¾ ¹la veµmi rýchlo. Jej matka, z nejakej strany, bola naklonená za pár minút.

Vlasy pre dievèatá