Zaznamy o obchodovani s uhlim

Ka¾dý daòovník, ktorý predáva tovar fyzickými osobami, je povinný zaznamena» obrat pomocou registraènej pokladnice. Jedná sa o technológiu, ktorá umo¾òuje uplatnenie vhodných zmlúv s daòovými úradmi. Tak¾e to platí pre zákon a zákon je istý.

A èo zlyhanie fi¹kálnej pokladne?

O takýchto formulároch sa poskytne tzv. Rezervná hotovos». Predstavuje to, ¾e to nie je zákonná po¾iadavka, tak¾e je v obchode ka¾dého mana¾éra, aby premý¹µal o takomto rie¹ení vopred. V ideálnom prípade funguje v opaènom type núdzových situácií, ktoré chcú opravi» správne vybavenie. Zákon o DPH jasne stanovuje, ¾e ak nie je mo¾né zaznamena» obrat pomocou rezervného pokladníka, daòovník by mal presta» predáva». Záchranná kancelária mô¾e chráni» pred zbytoènými a nepredvídateµnými prestojmi v tejto úlohe. Je potrebné pripomenú», ¾e ochota pou¾íva» rezervnú registraènú pokladnicu by mala by» oznámená daòovému úradu, informova» o zlyhaní zariadenia a ponúka» poznatky o náhradnom jedle.

Bohu¾iaµ, keï bolo pridané mno¾stvo, nedostatok registraènej pokladne vrátane rezervnej pokladne je spojený s nutnos»ou zastavi» predaj. Nie je mo¾né dokonèi» predaj a tieto triedy sú nezákonné a mô¾u sa skombinova» s dôsledkami vysokej finanènej zá»a¾e na poko¾ke. Bez toho, aby ste premý¹µali o situácii, v ktorej kupujúci po¾iada o prijatie.

Malo by by» èo najskôr informované o zlyhaní servisu opravovne a po¹tových fi¹kálnych tlaèiarní, ale aj daòových úradov s priestorom pri prevádzkovaní záznamov nákupu pre fázu opravy zariadenia a pravdepodobne zákazníkov o rozdieloch v predaji.

Iba v prípade on-line predaja podnikateµ nemusí zastavi» svoju prácu, ale chce urobi» niekoµko podmienok - záznamy musia presne hovori» o tom, za aký materiál bola platba pova¾ovaná; platba musí by» vyplnená prostredníctvom internetu alebo po¹tou. V takejto situácii bude predávajúci - daòovník ideálny pre poslednú, aby vlo¾il DPH faktúru.