Zaznamy o predaji elektriny

Veµmi rýchly rozvoj technológie urobila, ¾e dne¹né pokladnice sú veµa rôznych funkcií, ktoré nielen umo¾òujú záznam predaja, ale tie¾ uµahèujú riadenie spoloènosti, a to aj zlep¹i» slu¾by zákazníkom, zní¾i» èas potrebný pre inventár, kúpi» úplnú kontrolu nad pokladnými operáciami, ako aj kontrolu zásob.

Cash Novitus vyznaèuje vysokou funkènos»ou, vedia a pracujú so ¹irokou ¹kálou zariadenia je mo¾né pripoji» k nim napr. PC, èítaèku èiarových kódov, èítaèku magnetických kariet a èítaèky èipových kariet, terminál platobné karty a elektronickú váhu. Struène povedané, dne¹ný pokladne patrí do okamihu, kedy zlo¾itej¹ie ne¾ u elektronických zariadení pred niekoµkými rokmi, a dosiahnu» tak zlo¾itú ¹truktúru.

Ktoré máme v podobe pokladníc? Zvyèajne rozdeµujeme daòové registraèné pokladnice do dvoch skupín - elektronického registraèného pokladnice v projekte ECR a elektronického predajného terminálu POS, známeho tie¾ ako poèítaèové registraèné pokladne. Tieto dve metódy registraèných pokladní majú niekoµko ïal¹ích mo¾ností, ktoré sú odvodené od ich technických parametrov. Pokiaµ je to mo¾né, pokladnièné automaty ERC majú v pokladniènom systéme veµmi obmedzené mo¾nosti roz¹írenia a tvorby a predstavujú tie¾ obmedzenú pamä» a natrvalo in¹talovaný softvér. Pamä» RAM, ktorá je kµúèom pre registraèné pokladne ERC, má kapacitu od 1 do 8 MG a po niekoµkých rokoch pou¾ívania nemá ¾iadnu pozíciu a je prakticky premenlivá. Existuje e¹te jeden zaujímavý rozdiel - aj keï v pokladnici ERC máme mo¾nos» pripoji» iné periférne zariadenia, aj v modernom poèítaèi nie je mo¾né uskutoèòova» predaj z úrovne poèítaèového programu - pre ktorý je ¾iadúca pokladnièná slu¾ba.

Grey Blocker

Medzi pokladòami ERC rozli¹ujeme:- prenosné registraèné pokladne - s minimálnymi úrovòami as malým rozsahom funkcií. Existujú nástroje navrhnuté okrem iného pre tých zákazníkov, ktorí dávajú potvrdenia, ktorých obsah sa opakuje.- jednokomorové pokladne - mô¾u robi» viac ne¾ len mobilné registraèné pokladne, mô¾ete ich pripoji» napríklad k poèítaèovej váhe a tie¾ k èítaèke kódov, a tak urobi» nieèo na zmenu ich ¹truktúry.- systémové pokladnice - sú vybavené väè¹ími podnikmi, v ktorých tvoria veµa pokladníc.

POS cash desks - sú veµmi technologicky vyspelou skupinou nahrávacích zariadení. Samozrejme, mali by by» nahradené poèítaèmi, ktoré sú vhodné na zaznamenávanie obratu a okrem vykonávania niekoµkých rôznych funkcií, ktoré súvisia so skladovaním tovaru, ako aj s jeho predajom.