Zelmer krajae

Magnetický krájaè 612p je pozitívnym nástrojom na rezanie v¹etkých druhov jedál. Je tie¾ tvarovaný na výrobu mäkkých výrobkov, ako je niektorá zelenina, rovnako ako pre niektoré podobné syry. Dobrý tovar a jednoduché prevedenie zabezpeèujú veµkú a bezproblémovú prevádzku. Kon¹trukcia stroja umo¾òuje udr¾iava» èistotu a dodr¾iava» v¹etky hygienické odporúèania. Samotná slu¾ba je automatická a jednoduchá, vïaka èomu mô¾e by» druhý zamestnanec u¾ plnený novými povinnos»ami.

Technické parametre 612p magického krájaèa sú:- rozmery 635 x 500 x 495 mm- trieda ochrany je IP33- hmotnos» zariadenia 39 kg- hrúbka rezu od 0 do 28 mm- kàmna tabuµka s rozmermi 300 x 250 mm- 250 W výkon motora- då¾ka èepele no¾a 300 mm

Dodáva sa v dvoch verziách.©tandardná verzia je vybavená ¹tartovacími tlaèidlami a automatickým mechanizmom na vypnutie no¾a v prípade problémov so sie»ovým napätím v kon¹trukcii.Krájaè máp má ochranu proti náhodnému zapnutiu. Snímaè v miske detekuje nesprávnu in¹taláciu krytu no¾a. Vïaka tomu nie je mo¾né ho uzavrie» a zabezpeèi» obsluhu.Denné o¹etrenia údr¾by nie sú v najbli¾¹om èase chúlostivé a stredne nároèné. V¹etko, èo musíte urobi», je èistenie misky zvy¹ku produktu, ako je tuk alebo drobky, po vykonaní úlohy. V¹etky komponenty, ako je napríklad zásobník, je mo¾né rýchlo demontova» aj kryt no¾ov, nie je potrebné pou¾íva» ¾iadne nástroje a¾ do posledného.Krájaè bude fungova» tak v krat¹ích podnikoch, ako aj v malých podnikoch, kde je spracovanie tovaru na priemernej úrovni.Cena 612p magického krájaèa je zhruba 4500 PLN brutto.Krájaè je jednoduchý s náhradnými dielmi za nízke ceny. Predpokladá sa, ¾e zariadenie obsahuje mnoho prvkov, ktoré je mo¾né vymeni» v prípade po¹kodenia alebo zlyhania.Tým sa zní¾ia dlhé servisné náklady modelu.